автогемотерапйя


автогемотерапйя
ж tib. avtogemoterapiya (xəstənin öz qanını özünə vurmaqla müalicə).

Русско-азербайджанский словарь. — Баку: Институт языковедения Академии Наук Азербайджанской Республики. . 1990.